Foto: GERRIT JAN MIEDEMAEENENEENISDRIE

'Bypass N210 beter alternatief voor Algeracorridor'

Nu de Oost-oost verbinding is afgevallen, is een bypass voor de N210 een beter alternatief om de verkeersproblemen op en rond de Algeracorridor op te lossen dan de huidige keuze die is gemaakt voor het opknappen van de Algeracorridor. Volgens Fred Slappendel, bedenker van dit plan, worden tevens een aantal andere problemen opgelost, zowel in Krimpen- als in Capelle aan den IJssel en Rotterdam

Regio - Van 20 t/m 29 januari starten er in diverse gemeenten rond de aanpak van de Algeracorridor informatiebijeenkomsten, waar de Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt uitgelegd door het projectteam Omgevingsmanagement MIRT-verkenning oeververbindingen Rotterdam. (www.oeververbindingen.nl)

Hier wordt uitgelegd wat er precies onderzocht gaat worden om te kunnen beoordelen of het haalbaar is de Algera(brug)corridor op te knappen teneinde de bereikbaarheid te verbeteren. Zoals het er nu uitziet wordt er over gedacht om op het Capelseplein een fly-over te maken en de huidige fietsstrook op de Algerabrug te gaan gebruiken als extra rijbaan.

"Het zijn mooie maatregelen die voor de korte duur iets bij zullen dragen, maar die hoogstwaarschijnlijk niet toekomstbestendig zijn, gezien de verwachte woningbouw volgens de Woonvisie van minimaal 3000 nieuwe woningen in de Krimpenerwaard.

"Bovendien blijft het verkeer maar over één brug gaan waardoor bij een calamiteit, al valt er maar een zak zand van een auto, alles muurvast staat. Kun je nagaan wat de problemen zullen zijn als er langdurig aan deze oude monumentale en volgens geleerden versleten brug moet worden gesleuteld."

De woningen aan de Rotterdamseweg in Krimpen staan 50 meter tegenover elkaar, hier ligt de 400 meter lange en 15 meter brede aanbrug tussen, die er onder NAP begint. Daar moet dan nog een extra baan bijkomen, waardoor niet alleen de leefbaarheid voor de bewoners van de Rotterdamseweg, maar ook voor die van de Verbindingsweg en de Van Eijklaan behoorlijk zal verminderen.

Krimpenaar Fred Slappendel van Bemove Advies heeft een alternatief bedacht voor dit probleem. Het alternatief betreft een bypass van de N210 die ook andere gebieden ontlast.

"Te beginnen bij (zie plattegrond) de Rotonde N210 Bussluis/Carpe Diem kruist de weg over de Oude Tiendweg en de Lekdijk, rechtdoor aan de zuidzijde langs het Stormpoldervloedbos naar het industriegebied Stormpolder. De brug over de Sliksloot heeft een dusdanige hoogte dat het scheepvaartverkeer hiervan geen hinder ondervindt. Tevens komt deze brug langs het Vloedbos op pijlers zodanig dat de getijdewerking in dit natuurgebiedje niet wordt aangetast.

"In de Stormpolder zal de weg via de Van Utrechtweg diagonaal naar de Van der Hoopstraat lopen, en tussen IHC/Hollandia en P.I. De IJssel via een brug over de Hollandsche IJssel de Stormpolder weer verlaten. Aan de overzijde sluit de brug aan op de Nijverheidsstraat in Capelle-west tussen nr. 38 en 40, waarna de weg verder gaat over de IJsseldijk richting het Rivium. Hier gaat de weg tussen Kralingseveer en (langs of door) het talud van het Rivium richting de N210 die via een fly-over wordt bereikt.

Het Rivium en Kralingseveer kunnen deze weg ook gaan gebruiken als extra ontsluitingsweg, waardoor de aansluiting IJsselmondselaan/N210 komt te vervallen. Ook is het de bedoeling om bij het Rivium viaduct de verkeerssituatie zodanig te veranderen dat de VRI (verkeerslichten) worden gesaneerd om de doorstroming te bevorderen.

Op het Kralingseplein worden met een aantal fly-overs de verkeerslichten (VRI) ook weggesaneerd waardoor ook daar een veel betere doorstroming ontstaat voor het verkeer op alle wegen die op dit plein zijn aangesloten.

Door de verwachtte groei na het opknappen van het EMK-terrein in de Stormpolder en de mogelijke nieuwe grote orders van de Maritieme maakindustrie zal deze verbinding een goede ontsluitingsweg worden voor dit gebied. Hierdoor alleen al hoeft dit verkeer niet meer over de Algerabrug. Dit zal niet alleen bijdragen de doorstroming maar ook de leefbaarheid van de Algeracorridor vele malen verbeteren.

De voordelen van dit plan volgens Slappendeel:

De nieuwe verbinding ontlast de oude Algerabrug van 60 jaar, de corridor en N210. (alternatief bij calamiteiten en werkzaamheden)

De nieuwe verbinding communiceert met de Algerabrug. (alternatief voor brugopeningen, staande mastroute, minder wachttijd en CO2-uitstoot)

Extra ontsluiting Stormpolder, dit verkeer maakt geen gebruik meer van de Algerabrug en verlaat eerder de N210 vanuit het oosten.

Verhoogt hierdoor het vestigingsklimaat in de Stormpolder, economisch voordeel.

Verbetert de leefbaarheid langs de N210: C.G. Roosweg in Krimpen/Algeraweg in Capelle door minder verkeershinder en minder luchtvervuiling.

Is een vluchtweg i.v.m. waterveiligheid door stijgende zeespiegel. (koppelt gebieden boven N.A.P. zoals Rivium en Stormpolder aan elkaar)

Het "veiligheidsgevoel" van de Algerabrug blijft onaangetast.

Het huidige verbeterplan van de Algerabrug gaat gedurende lange tijd heel veel verkeersproblemen opleveren.

De IJsselmondselaan-Kralingseveer en 's Gravenland worden ontlast.

Extra ontsluiting van het Rivium. (gezien de daar verwachte woningbouw en huidige files)

Het Kralingseplein VRI(=verkeersregelinstallatie)-vrij (zorgt voor een veel betere doorstroming op dit plein en A16)

Via de bypass wordt de route naar het Kralingseplein één kilometer korter, is sneller en geeft door betere doorstroming minder CO2-uitstoot

En mocht de Oost-oost variant over de Nieuwe Maas toch weer ter sprake komen, dan zijn de voordelen van deze bypass met brug over de Hollandsche IJssel:

Kleinere investering ten opzichte van de Oost–oost variant.

Geen sluipverkeer door de Krimpenerwaard zoals verwacht met de Oost-oost variant.

Geen vastgoeddruk van industrie en woningen in de polder zoals wel door aanleg Oost-oost variant.

En last but not least: natuur, landschap, rust, flora en fauna blijven hierdoor gespaard in de Krimpenerwaard. (Ontspanningspolder, ook voor de metropoolregio Rotterdam Den Haag)

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden